พระเจ้าอโนเพตลุน

วันนี้เรายังคงนำเสนอเรื่องราวของกษัตริย์พม่าอีกเช่นเคย เป็นเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนได้รับความรู้อย่างแน่นอน เป็นเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนรู้จักกับประวัติศาสตร์พม่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราว กษัตริย์ของพม่าอีกพระองค์ ในราชวงค์ตองอู กับ พระเจ้าอโนเพตลุน เป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้านยองยาน เมื่อพระบิดาประชวรและสิ้นพระชนม์ระหว่างเดินทางกลับจากเมืองแสนหวีที่ไปยึดคืนมาได้มาจากอยุธยาได้ใน ปี พศ.2148 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เมืองอังวะต่อจากพระบิดา  ก็ได้แบ่งออกเป็น 3ส่วน โดยแบ่งเป็นเมืองอังวะ ที่ปกครองโดยพระองค์ เมืองแปร ปกครองโดยสะโตธรรมราชา ราชบุตรของพระเจ้านันทบุเรง และ เมืองตองอู ปกครองโดยพระเจ้าตองอู พระเจ้าอโนเพตลุน เมื่อรวบรวมไทใหญ่ได้แล้ว กีเมืองแปรได้ในปี 2153 แล้วให้พระเจ้าทาลุน พระอนุชาปกครองเมืองแปรแทน พระเจ้าอโนเพตลุน มีพระอนุชา 2 พระองค์คือ พระเจ้าทาลุน หรือ พระเจ้าสุทโธธรรมราชา ครองเมืองแปร และมังรากพยอชวา ก็ครองเมืองอังวะ พระเจ้าอโนเพตลุนทรงประทับอยู่ที่หงสาวดีจนถึง พ.ศ. 2169 โหรทูลว่าพระเคราะห์ร้าย ขอให้แปรพระราชฐานไปอยู่ที่อื่น พระองค์จึงข้ามแม่น้ำไปตั้งพลับพลาอยู่นอกเมืองหงสาวดีแล้วทรงประทับอยู่ป็นเวลา 2 ปี ใน พ.ศ. 2171 พระเจ้าอโนเพตลุนทรงทราบว่ามังเรทิป พระโอรสลักลอบเป็นชู้กับนางสนม พระองค์ถูกมังเรทิปลอบปลงพระชนม์ ทรงอยู่ในราชสมบัติได้ 23 ปี มังเรทิปเองก็ถูกประหารโดยพระอนุชาของพระเจ้าอโนเพตลุนเอง ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อ คือ พระเจ้าทาลุน ในยุคที่สิ้นพระเจ้าบุเรงนองและพระเจ้านันทบุเรงแล้ว ฐานอำนาจของตองอูก็สั่นคลอนเนืองจากเกิดกบฎต่างภายในพม่าด้วยกันเองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง อีกทั้งยังมีเรื่องของการรุกรานจากต่างชาติ อย่าง มอญและโปรตุเกส พระองค์เป็นผู้ที่รวบรวมอาณาจักรพม่าให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง แม้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าสมัยของพระอัยกาก็ตาม