พระเจ้าอลองพญา

พระเจ้าอลองพญา เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบองหรือราชวงค์อลองพญา ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์เป็นสามัญชนทั่วไป โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน พระเจ้าอลองพญาทรงครองราชย์อยู่ในปี ค.ศ.1752 ถึง ค.ศ 1760 สามารถทำการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน  คือ การปราบปรามมอญที่มีอิทธิพลและมีอำนาจขึ้นมาหลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอู จนได้รับชัยชนะ และยังได้สถาปนาศูนย์กลางของอาณาจักรพม่าขึ้นใหม่ ที่เมืองชเวโบ ก่อนที่จะย้ายมาที่อังวะในยุคหลัง โดยมีเมืองอื่น ๆ รายล้อม พระองค์ยังเป็นผู้พัฒนาเมืองย่างกุ้งและพระราชทานชื่อเมืองนี้ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของพม่าให้มีพัฒนาการขึ้นมาด้วย จากเดิมที่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก และ ขับไล่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ  พระองค์ทำการกอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยาได้สำเร็จ  พระองค์ยังทรงให้การสนับสนุนในเรื่องของพระพุทธศาสนา มีพระจริยวัตรที่ธรรมะ ธัมโม และทรงสนับสนุนให้ราษฎรของพระองค์นั้นไม่ให้ทำผิดศีล เป็นต้น พระเจ้าอลองพญา เสด็จสวรรคตระหว่างทางกลับจากการทำศึกสงครามกับอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ตามพงศาวดารของไทยก็ได้ระบุว่าสวรรคตเพราะปืนใหญ่แตกที่วัดหน้าพระเมรุ และพงศาวดารของพม่าก็ก็ได้ระบุว่าพระองค์เสด็จสวรรคตเพราะอาการประชวร ทางพม่าถือว่า ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 พระองค์ (ประกอบด้วย 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม 2. พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา “พระเจ้าชนะสิบทิศ” ราชวงศ์ตองอู 3. พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา